MarketingKalender, overzicht van alle marketing congressen, seminars, workshops, conferenties en thema sessies
Disclaimer

Disclaimer

MarketingKalender.nl kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld jegens de gebruiker van de website voor verlies, schade, kosten of uitgaven (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de website verkregen informatie.

Privacybelied

MarketingKalender.nl garandeert dat persoonlijke informatie die u verstrekt strikt vertrouwelijk wordt behandeld en nooit aan derden zal worden doorgegeven of verkocht. MarketingKalender.nl gebruikt deze informatie uitsluitend om een zo goed mogelijke service te kunnen verlenen. Wanneer u bezwaar hebt tegen het vastleggen van uw gegevens, kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken en zullen uw gegevens worden verwijderd.

 

Bij het vastleggen van persoonlijke informatie streeft MarketingKalender.nl de grootst mogelijke zorgvuldigheid na met betrekking tot de juistheid en de beveiliging van uw gegevens.

 

Niet-persoonlijke informatie, zoals suggesties, ideeën, inzendingen en ander materiaal, die u stuurt naar MarketingKalender.nl is in principe niet vertrouwelijk en mag zonder nadere toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Alle gegevens die u toestuurt, dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

 

Wanneer u vragen en/of opmerkingen hebt over het privacybeleid kunt u deze versturen naar: frans.appels@pimonline.nl